KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA

Dorota Ciechomska Notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA

Dokumenty

Sprzedaż działki:
• numer księgi wieczystej
• podstawa nabycia – to jest m. in.: akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo akt poświadczenia dziedziczenia,
• zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że nie ma przeszkód na ujawnienie praw majątkowych (podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku),
• dane osobowe stron – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu,
• cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
• warunki i data wydania przedmiotu umowy,
• wypis z rejestru gruntów, a jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej-wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
• zaświadczenie wydane przez Gminę o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
• zaświadczenie wydane przez Gminę, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
• zaświadczenie wydane przez Starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 19.ust. 3 ustawy o lasach,
• ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
• umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane z kredytu bankowego.
Darowizna działki:
• numer księgi wieczystej
• podstawa nabycia,
• zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że nie ma przeszkód na ujawnienie praw majątkowych (podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku),
• dane osobowe stron – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu,
• wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
• jeżeli działka ma być wydzielona do nowej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej,
• zaświadczenie wydane przez starostę, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz w stosunku do tej nieruchomości nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 19.ust. 3 ustawy o lasach (wyłącznie jeżeli obdarowanym nie jest małżonek darczyńcy, krewni lub powinowaci w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci w linii bocznej do trzeciego stopnia lub osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego),
• ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej–jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej.
Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):
• numer księgi wieczystej,
• podstawa nabycia,
• zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że nie ma przeszkód na ujawnienie praw majątkowych (podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia-w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku–także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku),
• dane osobowe stron-imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu,
• cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
• warunki i data wydania przedmiotu umowy,
• zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (wydaje gmina),
• opcjonalnie: zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
• umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane z kredytu bankowego.
Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą):
• numer księgi wieczystej,
• podstawa nabycia,
• zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że nie ma przeszkód na ujawnienie praw majątkowych (podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia-w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku–także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku),
• dane osobowe stron-imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu,
• wartość rynkowa przedmiotu darowizny.
Sprzedaż lub darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
• zaświadczenie ze spółdzielni o prawie do lokalu (ważne 30 dni od dnia wydania),
• numer księgi wieczystej (jeżeli została założona),
• podstawa nabycia,
• zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że nie ma przeszkód na ujawnienie praw majątkowych (podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia-w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem 01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku–także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku),
• dane osobowe stron – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu
• zaświadczenie z Banku o wysokości zadłużenia, jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką,
• cena sprzedaży/wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
• warunki i data wydania przedmiotu umowy,
• opcjonalnie: zaświadczenie, z którego wynika, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
• umowa kredytowa-w przypadku gdy nabycie jest finansowane z kredytu bankowego.
Umowa majątkowa małżeńska (intercyza):
• odpis skrócony aktu małżeństwa,(jeżeli dotyczy małżonków)
• dane osobowe stron – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu.
Akt poświadczenia dziedziczenia:
• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
• zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy,
• wszystkie testamenty spadkodawcy (jeśli zostały sporządzone w tym odwołane),
• odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (dotyczy małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński),
• numer księgi wieczystej nieruchomości, która wchodzi w skład spadku, (jeżeli jest taka nieruchomość),
• dane osobowe spadkobierców ustawowych i testamentowych – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu.
Umowa (statut) spółki:
• dane wspólników – imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, stan cywilny, adres zamieszkania, nr i seria dowodu osobistego/paszportu,
• informacje dotyczące postanowień umowy (statutu) spółki: firma, siedziba, przedmiot działalności spółki, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), sposób reprezentacji oraz skład organów spółki.

Kontakt

Adres
KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA CIECHOMSKA NOTARIUSZ
ul. Wynalazek 2A Lokal U1
02-677 Warszawa