KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA

Dorota Ciechomska Notariusz

KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA

Czynności

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, zobowiązany jest do rzetelnego działania w zakresie swoich uprawnień. Czynności te wykonuje przy wykorzystaniu ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, które notariusze wykonują w świetle i porządku zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, posiadają status dokumentu urzędowego i zostały określone w art. 79 ustawy „Prawo o notariacie”, zgodnie z którym Notariusz:
1. sporządza akty notarialne;
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie na zasadach określonych w ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
5. sporządza poświadczenia;
6. spisuje protokoły;
7. sporządza protesty weksli i czeków;
8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności;
10. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
11. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
12. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
13. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
To czy dana czynność wymaga formy aktu notarialnego wynika z obowiązujących przepisów prawa i taka forma jest wymagana np. przy sporządzaniu wszelkich umów dotyczących zbycia (sprzedaży, darowizny) nieruchomości, jak również zawieraniu umowy spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz przy wielu innych czynnościach.
Oczywiście Strony czynności mogą zlecić notariuszowi sporządzenie czynności w formie aktu notarialnego nawet jeżeli ustawa takiej formy nie przewiduje.
Oprócz sporządzania aktów notarialnych najczęściej dokonywaną czynnością przez Notariusza jest sporządzanie poświadczeń tj: poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna), poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Kontakt

Adres
KANCELARIA NOTARIALNA
DOROTA CIECHOMSKA NOTARIUSZ
ul. Wynalazek 2A Lokal U1
02-677 Warszawa