Czynności notarialne

Zakres działalności notariusza precyzuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” (tekst jednolity z 2014 roku, poz. 164). W świetle tej ustawy notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony mają obowiązek lub którym chcą nadać formę notarialną.

 

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, zobowiązany jest do rzetelnego działania w zakresie swoich uprawnień. Czynności te wykonuje przy wykorzystaniu ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, które notariusze wykonują w świetle i porządku zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, posiadają status dokumentu urzędowego i zostały określone w  art. 79 ustawy „Prawo o notariacie”, zgodnie z którym Notariusz:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

To czy dana czynność wymaga formy aktu notarialnego wynika z obowiązujących przepisów prawa i taka forma jest wymagana np. przy sporządzaniu wszelkich umów dotyczących zbycia (sprzedaży, darowizny) nieruchomości, jak również zawieraniu umowy spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej oraz przy wielu innych czynnościach.

 

Oczywiście Strony czynności mogą zlecić notariuszowi sporządzenie czynności w formie aktu notarialnego nawet jeżeli ustawa takiej formy nie przewiduje. 

 

Oprócz sporządzania aktów notarialnych najczęściej dokonywaną czynnością przez Notariusza jest sporządzanie poświadczeń tj: poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, poświadczenie daty okazania dokumentu (data pewna), poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.