Obowiązek składania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym drogą elektroniczną

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2015 roku poz.218 została  ogłoszona ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza obowiązek składania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym drogą elektroniczną przez określone podmioty, w tym min. notariuszy. Wniosek o wpis będzie miał postać interaktywnego formularza udostępnianego przez system teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Ma on być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Do wniosku o wpis w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały one sporządzone w postaci elektronicznej. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w postaci elektronicznej będą przesyłane za pośrednictwem operatora bądź składane osobiście w sądzie. Niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych zamieszcza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej informację o wniosku jako wzmiankę o wniosku. Wzmianka o wniosku złożonym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umieszczana jest automatycznie z chwilą umieszczenia wniosku w systemie. Ustawa wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia.